Algemene voorwaarden / Privacy Policy / Cookie Policy


Algemene voorwaarden:

1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden
1.1 Deze webwinkel wordt uitgebaat door The Box - Live Creative VOF, welke eigendom is van Alice Bruno & Indra Laenens, met maatschappelijke adres te Tremelobaan 99, 3140 Keerbergen (Belgium), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0774696933
1.2 Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, inzonderheid voorwaarden van klanten, gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.
2 Sluiting van de overeenkomst
2.1 U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "in winkelwagen" in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis van deze algemene verkoopsvoorwaarden hebt genomen en de knop "bevestiging" hebt aangeklikt. Totdat u deze knop hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren.
2.2 Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling. In deze bevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze algemene voorwaarden hebt afgedrukt en/of elders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door deze bevestiging komt de koopovereenkomst tot stand.
2.3 Nadat u een bestelling bij ons geplaatst hebt, en dus een overeenkomst met The Box - Live Creative bent aangegaan, zal The Box - Live Creative u emailadres toevoegen aan de mailinglijst en u op de hoogte houden van promoties, acties en events via een online nieuwsbrief. Indien u dit niet meer wens, heeft u steeds de mogelijkheid om uit te schrijven via de link onderaan de mail. U zal dan van The Box - Live Creative geen nieuwsbrief meer ontvangen.
3 Beschikbaarheid, levering en levertijd van producten
3.1 Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

3.2 Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres ongeveer 2 tot 5 werkdagen.
3.3 Niet alle producten weergegeven op de website van The Box - Live Creative zijn steeds in voorraad, The Box - Live Creative zal deze bestellen en eens voorradig overgaan tot levering. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten. Indien u niet akkoord bent met de vertraging, kan u de bestelling wijzigen of annuleren.
3.4 De levering gebeurt door de verkoper op het Belgische,Nederlandse, Franse, Luxemburgse en Duitse grondgebieden. Dit via verzending via Bpost, postnl, ups, dpd, gls, ... (verschillende koerierdiensten).
3.5 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. Er geldt geen solidaire aansprakelijkheid in hoofde van The Box - Live Creative .
3.6 De overdracht van het risico aan de koper geschied op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de koper gekozen leveringswijze. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de onderneming die het pakket bezorgt, levert het bewijs van ter beschikkingsstelling.
3.7 Wanneer een pakket niet in ontvangst genomen werd ondanks passage van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar The Box - Live Creative en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal The Box - Live Creative rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door de koerierdienst.
3.8 De koper dient de geleverde producten of artikels bij ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten of artikels niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn de koper onmiddellijk The Box - Live Creative op straffe van verval hiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de The Box - Live Creative alvorens tot gebruik over te gaan.
4 Prijs
4.1 In alle prijzen die voor producten in de webwinkel, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.
4.2. Indien leverings-,reservatie- of administratieve kosten worde aangerekend zal dit steeds afzonderlijk vermeld worden.
4.3 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door The Box - Live Creative meegedeelde prijs. De producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

4.4 Alle prijzen op we website van The Box - Live Creative kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De opgave prijs heeft uitlsuitend betrekking op de artikelen, zoals deze woordelijk zijn beschreven, het bijbehorende beeldmateriaal is als decoratief element bedoeld.
5 Betalingsmogelijkheden
5.1 Voor het verwerken van onze betalingen hebben wij gekozen om samen te werken met Buckaroo. Via Buckaroo bieden wij onderstaande betaalmethodes aan: - betaling middels kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express) - betaling middels Bancontact
5.2 U heeft eveneens de mogelijkheid om te betalen middels vooruitbetalen (Overschrijving per bank). U bestelling zal dan pas bevestigd zijn nadat de betaling ontvangen werd op de rekening van The Box - Live Creative .
5.3 Denkt u eraan dat op grond van uw met banken en andere kredietinstellingen gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.
6 Nakoming overeenkomst, aansprakelijkheid en extra garantie
6.1 The Box - Live Creative garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door The Box - Live Creative geleverde producten, wordt weergegeven in de handleiding. De door The Box - Live Creative geleverde producten zitten in de verpakking van The Box-Live Creative. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de The Box-Live Creative voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten of artikels na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met The Box-Live Creative .
6.2 The Box - Live Creative is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de handleiding. Eveneens is The Box - Live Creative niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen of schade, Evenmin indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.
6.3 De aansprakelijkheid van The Box - Live Creative kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
6.4 The Box - Live Creative kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, of een gebrekkige of beperkte toegang tot de website.

6.5 The Box - Live Creative is niet verantwoordelijk en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-wettelijk gebruiken van de bestelde producten. De klant; gebruiker, is zelf verantwoordelijk om na te gaan wat de wettelijke voorwaarden zijn voor het gebruik van de aangekochte goederen, eveneens de wettelijke voorwaarden op plaats waar het toestel wordt gebruikt.
6.6 Indien The Box-Live Creative werkt met een andere toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie dient door de klant zelf aangevraagd te worden. The Box - Live Creative is niet verantwoordelijk om deze extra garantie toe te kennen of na te leven.
7 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken
De door ons uitgebate webshop alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto's, afbeeldingen, grafische voorstellingen, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele programmatuur alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten tegen onrechtmatig gebruik beschermd. Voor ieder gebruik behalve het uitzoeken en kopen van een product is vooraf schriftelijke toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, van de rechthebbende.
8 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing.
9 Kennisgeving betreffende telefoonkosten
Wanneer u ons telefonisch contacteert worden u de kosten van een gewoon telefoongesprek aangerekend, overeenkomstig uw telefoonabonnement, zonder verdere kosten.
10 Herroepingsrecht en -kennisgeving
10.1. Wettelijk herroepingsrecht en -kennisgeving
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons The Box - Live Creative , met maatschappelijke adres te Tremelobaan 99, 3140 Keerbergen (Belgium)
e-mail: Creative@tothebox.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Het herroepingsrecht is enkel van toepassing wanneer het geleverde product zich in een verzegelde staat bevindt. The Box - Live Creative voorziet zijn creaties van verzegeling zodat deze wel kunnen uitgepakt en geprobeerd worden, niet kunnen gebruikt worden.
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; vallen niet onder de herroepingsplicht en zullen hierdoor niet teruggenomen worden door The Box - Live Creative . De overeenkomst blijft hier geldig en zal niet vergoed worden.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
10.2. Wanneer u de geleverde waren binnen de termijn voor herroeping terugzendt zonder uitdrukkelijk herroeping, zullen wij de overeenkomst desalniettemin als herroepen beschouwen en zullen wij de terugzending zoals voormeld afhandelen.
11 Beslechting consumentengeschillen
Op elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en haar inhoud, zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Ingeval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht van Leuven en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

Privacy Policy

Dit privacy beleid is van The Box Live Creative. Maatschappelijk adres Tremelobaan 99, 3140 Keerbergen. Ondernemingsnummer BE 0774.696.933.
The Box Live Creative hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via creative@tothebox.be
Algemeen
The Box Live Creative erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 25 Mei 2018, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jouw ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.
Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van The Box Live Creative om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Cookies
De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.
Persoonsgegevens die je ons meedeelt
• Bij het invullen van het contactformulier op de website bezorgt je ons je naam, e-mailadres en contactgegevens.
• Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie verkrijgen wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens.
• The Box Live Creative verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens (gevoelige gegevens volgens de bepalingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: Gevoelige gegevens | Gegevensbeschermingsautoriteit) .
Onlinegegevens doorgeven
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig, voor zakelijke klanten vragen wij ook het ondernemingsnummer. Deze hebben we nodig voor de oplevering en facturatie van door jou bestelde diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd, als je een bestelling plaatst. We gebruiken de gegevens om de dienst op te leveren, je op de hoogte houden over de gevraagde dienst of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over de afgesproken dienstverlening. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd.
Betalingen
Als je bij ons overgaat tot bestelling, dien je deze ook af te rekenen. The Box Live Creative heeft hier gekozen om samen te werken met Buckaroo. Net zoals The Box Live Creative vinden ook zij de privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk. Hoe zij omgaan met de gegevens die je aan hen verstrekt kan je vinden op hun Privacy statement - Buckaroo pagina op de website.
Inschrijven op de nieuwsbrief
Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam en e-mailadres. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Je gegeven toestemming kan je steeds intrekken, dit doe je door onderaan onze nieuwsbrieven op "uitschrijven" te klikken.
Indien je met ons een overeenkomst aangaat zullen wij je op de hoogte houden van onze aangepast diensten en acties via onze nieuwsbrief. De rechtsgrond hiervoor is de vooraf opgestelde overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.
Klantgetuigenissen
Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat zullen wij de geleverde diensten opnemen in ons portfolio en gebruiken in communicaties over onze dienstverlening en in onze nieuwsbrieven. De rechtsgrond hiervoor is de vooraf opgestelde overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen The Box Live Creative zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.
Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.
Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat The Box Live Creative uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Om je een totaalpakket te kunnen leveren en zo je volledig digitaal te ontzorgen doen wij een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Voor deze externe dienstverlening maken wij strenge afspraken en hebben deze afspraken contractueel onderbouwd. Deze partijen worden streng gecontroleerd door The Box Live Creative, om er zeker van te zijn dat jouw privacy beschermd blijft!
The Box Live Creative verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!
Bewaartermijn van je gegevens
Bij een bestelling ontvang je een factuur, welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren.
Bij een aanvraag/contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de bestelling, wens je geen bestelling te plaatsen dan behouden wij je gegevens 2 jaar.
Na het nemen van je foto's hebben wij het portretrecht. Dit blijft duren het gehele leven van de geportretteerde, en tot 20 jaar na zijn/haar overleiden. Als een geportretteerde meer dan 20 jaar is overleden, dan gelden er geen portretrechten meer. Maar kunnen de erfgenamen of familieleden eventueel beroep doen op een ruimer familiaal persoonlijkheidsrecht om de nagedachtenis van de overleden te beschermen.
Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen
Wanneer je prospect of klant bent van The Box Live Creative, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

 1. Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan The Box Live Creative. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.
 3. Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door The Box Live Creative verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten
  Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: creative@tothebox.be
  In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal The Box Live Creative zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.
  Als je je recht van inzage uitoefent zal The Box Live Creative je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.
 7. Automatische beslissing en profilering
  De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookie Policy

Wat zijn Cookies
Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken.
Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
Hoe kan ik Cookies beheren
Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Eveneens kan je zelf je eigen cookies beheren door je persoonlijke instellingen van je browser aan te passen. Hierdoor kan je zelf aangeven welke nieuwe cookies je wel en niet wil.
Hoe cookies te verwijderen kan je, per browser, terugvinden via deze links
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer
Type cookies
Functionele cookies
Zoals het woord zelf al aangeeft, zorgen deze cookies ervoor dat onze website optimaal kan functioneren en je een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek te laten ervaren. The Box Live Creative gebruikt 'Functionele cookies' om jouw persoonlijke voorkeuren te onthouden en om herhaalde communicatie tijdens herhaalde bezoeken te voorkomen, bijvoorbeeld bij deelname aan een promotie.
Performantie cookies
The Box Live Creative gebruikt performantie cookies om te bepalen hoe je onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Bijvoorbeeld het bijhouden van het aantal bezoekers per pagina of de meest voorkomende taal waarin de website wordt bezocht.
Marketing cookies
Marketing cookies zullen op basis van jouw surfgedrag gepersonaliseerde inhoud aanbieden. Dit kunnen o.a. aanbiedingen voor onze diensten op Facebook, Google of andere media zijn. De inhoud en de werking hiervan worden dan door deze media bijgehouden.
Google Analytics cookies
The Box Live Creative maakt op de website gebruik van Google Analytics, een van de bekendste en meest vertrouwde oplossingen voor het verzamelen van analytische gegevens op het internet. Dit helpt ons te begrijpen hoe je de website gebruikt op een manier die ons in staat stelt om verbeteringen aan te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke tijd je op onze website doorbrengt en welke pagina's je bezoekt.
Voor meer informatie over Google Analytics je terecht op de officiële pagina. https://policies.google.com/technologies/cookies
Social media cookies
The Box Live Creative maakt op de website maakt gebruik van sociale media buttons en/of plug-ins waarmee er op verschillende manieren verbinding gemaakt wordt met je sociale netwerken. Jouw sociale netwerken, waaronder Facebook en LinkedIn, plaatsen cookies via onze website die kunnen worden gebruikt om je profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden, zoals vermeld in het desbetreffende privacy beleid. Voor meer informatie kan je terecht op de verschillende officiële pagina's:
https://www.facebook.com/policies/cookies https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy Data Policy | Instagram Help Center
Privacy Policy | TikTok
Tabel van de gebruikte cookies
Technische functionele cookies
Naam
Vervaltermijn
Doel
Elementor
onbeperkt
Deze Cookie laat The Box Live Creative toe de website in real time aan te passen
WC_CHART_HARSH
Onbeperkt
Niet geclassificeerd
WC_FRAGMENTS_#
Sessie
Niet geclassificeerd
Embedded content
The Box Live Creative kan via een klikbare link verwijzen naar andere websites op haar websites. Deze zal je doorwijzen naar een website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de website waarnaar je wordt doorgestuurd ook gebruik maakt van cookies. The Box Live Creative adviseert jou om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie, vermeld op de eigen website, te raadplegen om je te informeren over hun privacy- en cookiebeleid.
Wijzigingen aan de cookie policy
Deze Cookie Policy is geen statisch document. Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Cookie Policy worden onmiddellijk van kracht. Enkel de meest recente versie is van toepassing, deze versie is terug te vinden op de site van The Box Live Creative.